Sebkider Başkanı Yusuf Kılınç: Türkiye’nin güven iklimi bozulmamalı

Geçtiğimiz yıl, 12.7 mil­yar doları ihracattan sağlanmak üzere 31 milyar dolar ticaret hacmi ger­çekleştiren ve yaklaşık 100 bin kişilik istihdam ile ülke ekono­misine önemli katkılarda bu­lunan Türkiye’deki 19 serbest bölgede, 550’si yabancı serma­yeli olmak üzere 2.108 şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini ve­ren Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİ­DER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, Serbest Bölgeler Kanunu ile sağlanan teşvikler ve sunulan hizmetler sayesin­de oluşan bu ekonomik değerin Türkiye ekonomisine büyük güç kattığını vurguladı.

Türkiye’de doğrudan yaban­cı yatırımların en hızlı şekilde ulaştığı yerlerin serbest böl­geler olduğunu ve bu bölgele­rin yatırımcı güvenini bozacak düzenlemelerden son derece olumsuz etkileneceğini belirten Kılınç, “Ekonomik göstergeler iyileşiyor ve bu ortamın ülke­mizde yabancı yatırımları ye­niden artıracağını umut ediyo­ruz. Böyle bir dönemde ülkemi­ze kalmak üzere gelen ve döviz sağlayıcı faaliyetlerde buluna­cak yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkileyecek, on­ları güvensizliğe itecek uygula­malardan kaçınılması gereki­yor.

Yatırımcının bozulan gü­venini yeniden inşa etmek çok daha maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Bunun yerine ülkemi­ze daha çok yatırımcı çekecek ve mevcut sanayicilerin rekabet koşullarını iyileştirecek düzen­lemeleri, tüm paydaşlarla de­ğerlendirip gündeme getirme­yi ve kamuoyunu bu konularda meşgul etmeyi tercih etmeliyiz” diye konuştu.

Kılınç, Türkiye’deki serbest bölgelerin dünyadaki değişim­lere uyum sağlayarak, rekabet­çiliğini arttırıp, potansiyelle­rini daha etkin kullanabilmesi için Ticaret Bakanlığı ve SEB­KİDER iş birliğinde çalışmaları arttırdıklarını vurguladı. Yusuf Kılınç, şöyle konuştu: “Son yıl­larda yabancı yatırımcılarla çok sık bir araya gelen ve yatırım or­tamının iyileştirilmesine kat­kı sağlayan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başta ol­mak üzere birçok bakanlığımız yabancı sermayenin güvenle ül­kemizde yatırım yapmalarını teşvik etmişlerdir.

Ticaret Ba­kanımız Sayın Ömer Bolat’ın yurtdışı ziyaretlerinde ve ya­bancı heyet görüşmelerinde de ülkemizin serbest bölgelerini çok önemseyerek yatırım alanı olarak sunduğunu da memnu­niyetle izlemekteyiz. Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’yi en çok tercih ettiği dönemler, ülkedeki yatırım ikliminin ya­bancı yatırımcıya önemli fırsat­lar sunduğu dönemler olmuş­tur. Kalıcı istihdam ve katma değer üreten yatırımların ül­kemize daha çok o dönemlerde geldiğini görüyoruz. Yerli ve ya­bancı yatırımcılar, serbest böl­gelerde yatırım kararı alırken uygulamada olan teşvik ve mua­fiyetlerin devamlılığı konusun­da emin olmak istiyorlar.”

Serbest bölgelerden 5 yılda 50 milyar dolar ihracat

Yusuf Kılınç, ihracat odaklı üretim merkezleri olan serbest bölgelerin Türkiye’nin dış ticaret dengesine çok önemli katkıda bulunduğunu ve 2019-2023 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte serbest bölgelerden yapılan ihracatın 50 milyar dolara ulaştığını aktardı. Türkiye’nin toplam dış ticaretinin sürekli açık vermesine karşılık, serbest bölgelerin dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Kılınç, şunları söyledi: “Bölgelerimizde 2019 yılında 19,7 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023 yılında 30,9 milyar dolara ulaştı. 5 yılda gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 130 milyar doları buldu.

Ticaret hacmine en büyük katkıyı ise bölgelerden yapılan ihracat sağladı. Yine 2019 yılında 8 milyar dolar olan bölgelerin ihracatı, 2023 yılında 12,7 milyar dolara ulaştı. Bölgeler 5 yılın toplamında 50 milyar dolarlık ihracata karşılık, 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek, 10 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x